WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT-2019

Current Notification

CAwªÀÄDAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ 2014-15, 2015-16 ªÀÄvÀÄÛ2016-17 £Éà ¸Á°£À ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgïD¥sï ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CAPÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.Click here
Proceedings for Announcement of PSI Marks for the year 2014-15, 2015-16 & 2016-17 Click here
CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2018 CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2017 CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2016 ONLINE CASTE, INCOME & RESIDENCE CERTIFICATE PRESS NOTE
SL.No Name of the Post Total Number of the Post Eligible to Apply Online Registration Status (to Know More)
From To
01 APPLICATION FOR THE POST OF INSTRUCTOR & ASSISTANT INSTRUCTOR (MEN & WOMEN) IN HOME GAURDS & CIVIL DEFENCE SERVICES, BENGALURU – 2019 26 + 16 HK & NHK 28-JAN-2019 25-FEB-2019 Click Here To Apply Online
02 APPLICATION FOR THE POST OF SAINIK (MEN & WOMEN) IN HOME GAURDS & CIVIL DEFENCE SERVICES, BENGALURU – 2019 18 HK & NHK 28-JAN-2019 25-FEB-2019 Click Here To Apply Online
03 APPLICATION FOR THE POST OF DRIVER (MEN) IN HOME GAURDS & CIVIL DEFENCE SERVICES, BENGALURU – 2019 05 HK 28-JAN-2019 25-FEB-2019 Click Here To Apply Online